Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от ФИШИНГ ГРУП 08” ЕООД

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното  предложение: 

„Риборазвъждане в язовир „Поляново”  поземлен имот 000117,

м. „Кабалъка”, землище на с.Карагеоргиево, Община Айтос.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 20.10.2016 г. – 07.11.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62