Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Ден” ООД с управител Даниела Христова Петрова

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното  предложение: 

„Изграждане на фотоволтаична система за производство на електро енергия за собствени нужди 30 kW върху покрива на съществуваща сграда в гр.Айтос (Промишлена зона), УПИ VII, кв.258, имот 3078 и закупуване и монтиране на линия за белена на слънчоглед в същата сграда”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 03.11.2016 г. – 18.11.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62