Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от ЕТ„Генгер- Георгиев- Тодор Георгиев”, гр.Карнобат

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите, че има следното  предложение: 

„ Създаване на трайни насъждения малини и лавандула в ПИ 030025, 041015, 041016, 041022, 041005, 039007, 039035, 032007, 027011, 031001, 037020, 038015, 041023, 037019 ”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 08.11.2016 г. – 23.11.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62