Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ВИТИС АГРО” ЕООД

с управител и възложител Красимир Данев Аврамов

с административен адрес: гр. Ямбол, Индустриална зона, административна сграда на „Вила Ямбол” ЕАД

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Презасаждане на лозови масиви с обща площ от 19.1554 хектара с пазарно ориентираният сорт грозде-Шардоне.

Местоположение: землище на с.Карагеоргиево, община Айтос върху поземлени имоти с номера: 050001, 050002, 050003,050007, 050009, 050012, 050013, 050018, 050021, 050026, 050027, 050028, 050031, 050033, 050034,050035, 050037, 050038, 050043, 050044, 050045, 050049, 050050, 050051, 050052, 050053, 051004, 051007, 051008, 051010, 051015, 051016, 051021, 051024, 051026, 051030, 051032, 051034, 051035, 051036, 051041, 051042, 051043, 051045, 051046, 051049, 051050, 051057, 065010, 065003, 065005, 065010,065011, 065012.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 24.01.2017 г. – 08.02.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62