Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Руси Киров Филипов

от село Тополица, община Айтос

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на нови водовземни съоръжения – тръбни кладенци 2 броя и шахтов кладенец 1 брой. Изграждането на тръбни кладенци 2 броя ще се извърши в ПИ 274011, местност „Алтън Тарла”, землище на гр.Айтос. Изграждането на шахтов кладенец 1 брой ще се извърши в ПИ 274015, местност „Алтън тарла”, землище на гр.Айтос.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 25.01.2017 г. – 09.02.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62