Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "АЙТОС БИЛД" ООД

с управител и възложител Вълчо Стоянов Михалев

със седалище и адрес на управление: гр. Несебър,  п.к 8320, ж.к. "Младост", бл. 38

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Проектиране на преустройство и пристройка на съществуваща 9 етажна сграда в апартаментен хотел в УПИ XII, кв. 262 по плана на гр. Айтос."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 02.02.2017 г. – 16.02.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Лазарина Димитрова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62