Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ. 6

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 „Обезвреждане на медицински отпадъци с автоклавна система в УПИ І-494, местност „Азмака“, землище с. Съдиево, община Айтос

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 08.02.2017 г. – 22.02.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Лазарина Димитрова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62