Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Станка Пеева Казакова - земеделски производител

пълен пощенски адресадрес: гр. Айтос,  , ул.. "Йоан Екзарх" №2

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изготвяне на план/програма  - Модулна мандра с капацитет 250 литра/ден"

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 21.02.2017 г. – 07.03.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Лазарина Димитрова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62