Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Мюмюн Мюмюн

  адрес : гр. Айтос,   ул. "Иван Карагеоргиев"23

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Проектиране на пристройка доп. застр.  на жил. сграда в УПИ ІІІ-2151 кв.106 гр.Айтос"

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 24.02.2017 г. – 10.03.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Лазарина Димитрова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62