Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Веселина Михайлова Янкова

пълен пощенски адрес: гр. Айтос, ул. „Граф Игнатиев” №12

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на стопанска сграда за животновъдна дейност- отглеждане на животни(овце) в ПИ №092025, с площ от 479,80 кв.м местност „Герена”, землище с. Лясково, общ.Айтос, обл.Бургас.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 31.03.2017 г. – 14.04.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62