Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Евгени Иванов Тенев и Иван Стоянов Стойчев

пълен пощенски адрес: гр.Бургас, ж.к „Изгрев ”бл.128, вх. 2, ет.1

      лице за контакт арх.Тодор Дафов телефон:0887603122

   уведомяват заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Разделяне на имота и строеж на жилищни сгради : ПУП-ПРЗ в УПИ ХІІ-44, кв.23, с.Съдиево, общ. Айтос.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 03.04.2017 г. – 17.04.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62