Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ ДИСЕЛ 2010 ” ЕООД

Управител: Христо Димитров Ангелов

       пълен пощенски адрес: гр. Айтос, ПК 8500,  ул.”Минзухар” №2 А

Лице за контакти: Росица Михаилова тел. 0897 91 99 97

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на Ресторант – Сватбен салон, в УПИ Хl-281010,

 масив  281, местност „ Хаджи Бекир”  гр.Айтос, Община Айтос

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 21.04.2017 г. – 05.05.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62