Уведомление

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС Приложение №2 към чл.6

 Станка Пеева Казакова - земеделски производител

пълен пощенски адрес: гр. Айтос,  , ул.. "Йоан Екзарх" №2

   

„Обект за търговия на едро и дребно с млечни продукти и преработка на мляко", представлява модулна мандра с капацитет 250 литра/ ден. Доставката и монтажа на съоръжението, ще се извърши по договор с Блиц ЕООД, гр.Пловдив, в съответствие с приложеният конструктивен и технологичен проект, върху съществуваща площадка в УПИ III-1, в с. Лясково, общ. Айтос, обл.Бургас. Помещението е с обща площ от 27,2 кв.м в съответствие с приложената от фирмата доставчик схема.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 19.05.2017 г. – 02.06.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя  Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62