Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от  „АРЕКС” ЕООД, гр.Айтос , със седалище и адрес на управление -  ул.”Производствена база Лясковско шосе”

Лице за контакти: Пламен Петров Денков, гр.Айтос, ул.”Отец Паисий” №18

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на цех в гр.Айтос, общ.Бургас, кв.77 „Б”, УПИ VIII за производство на дървесни пелети. Като за производството им ще бъде използвана отпадъчна стърготина и дървесина"

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 26.06.2017 г. – 09.07.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62