Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Тодор Георгиев Желязков

  адрес : гр.Бургас, община Бургас, област Бургас,

                      ж.к. „Меден Рудник” , бл.21, вх.12, ет.6,ап.197

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„През стопанската 2016-2017г. стопанството на земеделския производител се състои от 20,750 дка череши, засадени в следните имоти: №057004, № 057007, №022080, №022081 и №022005, находящи се в землището на с.Карагеоргиево, община Айтос, обл.Бургас.С настоящото инвестиционно предложение ще се кандидатства за финансово подпомагане по подмярка 6.1 „ Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020г."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 30.06.2017 г. – 14.07.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62