Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Ненко Бориславов Ненчев

  адрес : гр.Айтос, община Айтос, област Бургас,

                                              ул. „Васил Левски” №40

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„През стопанската 2016-2017г. стопанството на земеделския производител се състои от 20,590 дка череши, засадени в следните имоти: №039013, № 057007,№041031 и №492015, находящи се в землището на гр.Айтос, община Айтос, обл.Бургас.С настоящото инвестиционно предложение ще се кандидатства за финансово подпомагане по подмярка 6.1 „ Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020г."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 07.07.2017 г. – 21.07.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62