Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от

     ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”,

 със седалище и адрес на управление - гр.София СО- район „Сердика”, бул. "Мария Луиза”№110

Лице за контакти: Мирослава Доганджийска

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Премахване на прелезите и изграждане на надлези/ подлез за железопътния участък Пловдив – Бургас”.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 10.07.2017 г. – 24.07.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62