Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк „София”, сграда 6

Лице за контакти: Цветелина Николова

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на Базова станция №5235 върху съществуваща ж.р. кула и в съществуваща сграда, находящи се в ПИ №139009 в землището на гр. Айтос с ЕКАТЕ 00151 м.” Татарски ниви”, община Айтос, област Бургас"

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 18.07.2017 г. – 01.08.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62