Уведомление

  У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.6

От Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

от Община Айтос, със седалище и адрес на управление - гр.Айтос, ул. "Цар Освободител”№3

"Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището на с.Лясково и ПИ 001003 в землището на гр.Айтос, община Айтос, област Бургас“.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 03.08.2017 г. – 17.08.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62