Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.

Лице за контакти: Николай Великов Великов

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на нов кабелен разпределителен шкаф/КРШ/  пред УПИ VІІ - 222, кв.175 гр.Айтос п електрозахранването му  чрез разкъсване на съществуващ кабелн НН от ТП ”Цар Асен” до разпределителна касета  пред УПИ ІІІ – 240, кв.170, Кабел НН от КРШ- нов до електромерно табло, монтирано на границата на УПИ ХІ-598,кв.174,гр.Айтос” .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 14.08.2017 г. – 28.08.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62