Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Мюмюн Ферад Мюмюн

  адрес : област Бургас,  община Айтос, с. Поляново,

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г.: Отглеждане на трайни насаждения череши в ПИ №022003, находящ се в местността „Крастава могила”, землище на с.Поляново, община Айтос, обл.Бурга"

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 15.08.2017 г. – 29.08.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62