Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив,
ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.

Лице за контакти: Николай Великов Великов

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Изграждане на нов трафопост тип БКТП 1х800кVА в имот 025012, местност „Бургаски път”, землище на гр.Айтос; Кабел 20кV от стълб №113, ВЛ 20 кV „Съдиево” до БКТП-нов, с което ще се електрозахранят обекти от местността „Бургаски път”.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 17.08.2017 г. – 31.08.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62