Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Стайко Стоянов Стайков - земеделски производител

пълен пощенски адрес: област Бургас, община Айтос, гр.Айтос,

ул.”Петър Станев”18

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на система за капково напояване на съществуващи и нови овощни насъждения - череши и кайсии, с обща площ 71 дка в поземлени имоти с номера: №045005, местност”Керемид колиба”, землище гр.Айтос; №045008, местност”Керемид колиба”, землище гр.Айтос;  №045007, местност”Керемид колиба”, землище гр.Айтос; №045013, местност”Керемид колиба”, землище гр.Айтос; №045030, местност”Керемид колиба”, землище гр.Айтос; №045006, местност”Керемид колиба”, землище гр.Айтос; 619, местност „Провадийско шосе”, гр.Айтос; 620, местност „Провадийско шосе”, гр.Айтос.”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 18.08.2017 г. – 01.09.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя  Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62