Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Севгюл Ниази Ибрям

пълен пощенски адрес: гр. Казанлък, ж.к.”Изток”27, вх.Е, ет.6, ап.136

лице за контакт: арх. Ангелин Ангелов Братанов

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на жилищна сграда с работилница за производство на закуски, сладкарска работилница и сладкарница в УПИ IX256  в кв.171 по плана на гр. Айтос, обл. Бургас.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 23.11.2017 г. – 06.12.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62