Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ДИ ЕС ЕМ-95” ЕООД

пълен пощенски адрес: гр. Айтос, ул.”Минзухар”№2 А

лице за контакт: Христо Димитров Ангелов

 уведомява заинтересованото население (съгласно приложение № 1 към  чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони), че има следното инвестиционно предложение: 

„ПУП- ПРЗ за изграждане на девет жилищни сгради в имот № 281008, местност „Хаджи бекир”, землище на гр.Айтос, община Айтос за 18 обитатели”.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 23.11.2017 г. – 06.12.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62