Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

„ДЪНАК ” ЕООД

със седалище и адрес на управление:

 гр. Айтос,  8500, ул. "Чудните скали"№1

Управител: Радостин Ташев

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на бетонов възел в УПИ Х- 4439, кв.260, гр.Айтос, община Айтос”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 30.11.2017 г. – 13.12.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62