Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Модатекс Европа ” ЕООД

седалище: гр.Бургас, ул.”Сердика” 2 В ; ЕИК:201898906

Управител: Емин Йозявуз

Лице за контакти: Гюлсюм Хасан

 

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Производство на работно облекло ул.”Струма” 1, гр. Айтос, общ. Айтос, обл.Бургас”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 08.12.2017 г. – 21.12.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62