Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат

Пълен пощенски адрес: п.к. 8400, гр. Карнобат, ул. „Алекси Нейчев“ 12

Ръководител на КЕЦ Карнобат – инж. Златко Златанов

Лице за контакти: Ваньо Ангелов Димитров

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Нов КРШ 2 пред ПИ 2758 от ЗЗП „Трите братя“, гр.Айтос и електрозахранване на същия чрез разкъсване на съществуващ кабел от КРШ 1 за КРШ 4. Ново електромерно табло пред ПИ 2758 от ЗЗП „Трите брята“, гр. Айтос и кабелна линия 1кV от новия КРШ 2 до новото електромерно табло.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 11.06.2019 г. – 25.06.2019 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.     

Лице за контакти: Катя Иванова – ст. експерт,  Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62