Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Светослав Станчев Станчев

адрес : гр. Айтос, ул.“ Славянска“ № 5

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Строителство на стопанска постройка със селскостопанско предназначение в  УПИ IX-62, кв. 27 по плана на с. Съдиево, община Айтос – Етапно строителство, Първи етап.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 13.06.2019г.– 27.06.2019г. в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62