Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ БУРГАСЦВЕТ – 90 – ТАНЕВ“ ЕООД

Пълен пощенски адрес : гр. Бургас, ул. „Богориди“ № 16

Управител  или изпълнителен директор на фирмата възложител: Васил Танев

 Лице за контакти: Мая Райкова

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода №003947/15.01.2007г., издадено от МОСВ,съгласно разпоредбите на Закона за водите. Мотив за исканото изменение е разширение на оранжерийното производство на дружеството и свързаното с това увеличаване на добива на хидротермална енергия, респективно увеличение на разрешения за ползване дебит на минерална вода и годишен воден обем.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 19.06.2019г.– 03.07.2019г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62