Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Тодор Стефанов Недев – управител на „Аустротерм България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр.София, район Искър, кв.Казичене – индустриална зона, ЕИК 131229158

Лице за контакти: Николай Петров Караламбов

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Завод за производство на топлоизолиращи плоскости“ в УПИ VII-4460, кв.257, Промишлена зона гр.Айтос, област Бургас.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 19.06.2019г.– 03.07.2019г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62