Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат

Пълен пощенски адрес: п.к. 8400, гр. Карнобат, ул. „Алекси Нейчев“ 12

Ръководител на КЕЦ Карнобат – инж. Златко Златанов

Лице за контакти: Ангел Тодоров Тодоров

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Разкъсване на кабелна линия 1kV от ТП „Дядо Стойно“, монтаж на нов КРШ пред УПИ V-471, кв.151, нова кабелна линия 1kV  от мястото на разкъсване до нов КРШ, ново електромерно табло в УПИ X-510, кв.150 и нова кабелна линия 1kV  от ново електромерно табло до нов КРШ, гр.Айтос, община Айтос.

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 28.06.2019 г. – 12.07.2019 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР“,  ул. “Цар Освободител” № 3.     

Лице за контакти: Катя Иванова – ст. експерт,  Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62