Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Рамадан Исмаил Мурад

адрес : с. Поляново, община Айтос, област Бургас

Лице за контакти: Веселина Иванова Георгиева

Адрес: гр. Бургас, ул.“Рилска“ №24, вх. 1, ет.4, ап.11

 

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Вътрешно преустройство на Магазин №3 в партерен етаж на съществуваща смесена сграда в УПИ III -535, кв.148, по плана на гр.Айтос във „Фризьорски салон“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 02.12.2019г.– 16.12.2019г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – ст. експерт, дирекция „ТСУРР”,

тел. 0558/2 26 62