Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ДЖИ ЕС КАР“ ООД

пълен пощенски адрес : гр.Айтос, община Айтос, област Бургас

     ул.“Васил Априлов“ №15, вх. 1, ет.4, ап.12

 Уравител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Жеко Чавдаров Автански

Лице за коинтакти: Радослава Тодорова Автанска

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Подобряване на производствения капацитет на „ДЖИ ЕС КАР“ООД чрез закупуване на оборудване за автосервизна дейност и автомивка“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 02.12.2019г.– 16.12.2019г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – ст. експерт, дирекция „ТСУРР”,

тел. 0558/2 26 62