Уведомление

Уведомление 

за инвестиционно предложение

от „ Грийн Парадайс 97“ ООД

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 , ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в ПИ №175009 и 175014,   м. „Могилата“, землище на гр.Айтос, община Айтос“

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 12.02.2020 г. – 26.02.2020 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62