Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от

 Николай Колев

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 
„Изграждане на стопанска сграда – Говедовъдна ферма и обслужваща сграда за персонал в имот № 431019, местност „Хамам дере“, гр. Айтос, община Айтос“,  с възложител Николай Колев

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 19.03.2020 г.– 02.04.2020 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62