УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „БАЛДЖИЕВИ 91“ ООД

адрес : гр. Севлиево, ПК 5400,  ул.“ Зелениковец“ № 9

управител или изплнителен директор на фирмата възложител: Драгомир Балджиев

лице за контакти: инж. Цветан Цанков, гр. Севлиево, ПК 5400,          ул.“ Зелениковец“ № 9

 

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на  „Зърнобаза“ състояща се от силозно складово стопанство и плоски складове за семена, торове, ПРЗ,  трафопост и колонка за дизелово гориво (собствени нужди) в УПИ ХХVII, кв. 264, землище на гр. Айтос, община Айтос“ .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 22.05.2020г.– 05.06.2020 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62