Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от 

Ерол Халил Осман и Гюляй Шакир Осман

Адрес : гр. Айтос,  ул.“ Рали Кехайов“ № 10

 

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на  смесена сграда в УПИ VII-1450, кв. 86, гр. Айтос“ .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 04.06.2020г.– 18.06.2020 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62