Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „БРИГ“ ЕООД

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„ПУП-ПРЗ за ПИ №70437.19.2 и 70473.19.3 в землището на с. Съдиево, община Айтос, с цел обединяване имотите в един общ УПИ и изграждане на открит паркинг за моторни превозни средства и складова база за разполагане на резервоар за съхранение на газ - пропан– бутан в новообразувания имот“ .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 06.07.2020г.– 20.07.2020 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62