Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Тургай Рафет Хасан

адрес : гр. Айтос 8500, област Бургас, ул.“Д-р Павлов“ №7

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Създаване на нови трайни насаждения - череши в ПИ №81102.30.11 с площ 1900 кв.м.  и  ПИ №81102.30.10 с площ 4234 кв.м. , местност "Бахчите“, с.Черноград , община Айтос  по мярка 6.1               „ Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“  на ПРСР 2014-2020.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 11.09.2020 г. – 25.09.2020 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 Лице за контакти: Катя Иванова – ст. експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62