Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Хелиос Милк“ ЕООД

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Реконструкция на съществуващ стопански двор в кравеферма за кравично млечно направление в имот 154001, местност „Горчивка“,    с. Пирне, община Айтос“ .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 15.10.2020г.– 29.10.2020 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62