Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от ЗКПУ„ЧУКАРКА“

адрес : 8529 с. Чукарка, община Айтос,област Бургас

адрес за кореспонденция:8500, гр.Айтос, пк. 170

управител или изплнителен директор на фирмата възложител: Иван Георгиев

лице за контакти: Иван Георгиев

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Напояване на трайни насаждения и водопой на животни, чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 91640.45.14( стар ПИ 81640.000030), местност „ Стопански двор“, землище на с.Чукарка, община Айтос, област Бургас“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 21.10.2020 г.– 04.11.2020 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62