Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на складове и офиси с шоурум в имот №00151.499.42, местност „Меселим дере“ , гр. Айтос, община Айтос“, с възложител: Емин Еминов.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 05.11.2020 г.– 19.11.2020 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62