Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от ЕТ „Дивекс -2“

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на ферма за пилета в поземлен имот с идентификатор 00151.467.5, местност „Стамбол Сърта“,  в землище на гр.Айтос, община Айтос“ .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 21.12.2020г.– 04.01.2021 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62