Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Дружество по закона за задълженията и договорите „Иновации“

адрес: община Пловдив, гр. Пловдив, ул.“Остромила“ №12

Лице за контакти: проф. Стефан Иванов Гандев

 

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Производство на стандартен и сертифициран овощен посадъчен материал, отглеждан в контейнери на открито и в депа-изолатори в ПИ № 095018  с площ 0,2 дка, в землището на  с. Съдиево, община  Айтос и ПИ № 278006 с площ 0,2 дка в землището на                гр. Айтос, община Айтос “  в рамките 16.1. „ Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

 Документите са на разположение на обществеността  в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 13.01.2021г.– 27.01.2021 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62