Уведомление

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Еко Пречистване“ ЕООД

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци с кодове – 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени  места, 19 08 01 – отпадъци от решетки и сита в УПИ – VI, кв. 77 „Б“ по плана на   гр.  Айтос, община Айтос“ .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 15.02.2021г.– 01.03.2021 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62