Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Община Айтос

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

Проект „Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос“

            Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата на Интернет страница на община Айтос, всеки работен ден в периода от 12.07.2021 г. до 26.07.2021 г., в сградата на Община Айтос,  ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакт:

Ваня Петкова  – началник отдел „ИДРР“, тел. 0558/2 57 83