УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Еко пречистване“ ЕООД

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали/ОЧЦМ/, събиране и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ИУЕЕО/, излезли от употреба моторни превозни средства/ИУМПС/, опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори/НУБА/, излезли от употреба гуми/ИУГ/ в УПИ VI, кв.77 по плана гр.Айтос,община Айтос“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страницата на община Айтос , всеки работен ден в периода от 25.08.2021г.– 08.09.2021 г.,  в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти: 

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62