Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Ахмед Карамахмуд

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на складове  за нехранителни стоки в ПИ с идентификатор 00151.422.4 по КК на гр. Айтос, местност „ Хаджи Бекир“,  община Айтос“ .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 28.01.2022г.– 11.02.2022 г.  от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 да 17:00 часа в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62