Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Механизация и борба с ерозията“ ООД

Пълен пощенски адрес : гр. Айтос, п.к 8500 „Промишлена зона“

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Янко А. Георгиев

Лице за контакт: Янко А. Георгиев

         Уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптиран естествен извор (КЕИ) в поземлен имот 000390 в землището на с. Тополица с ЕКАТТЕ 72727,община Айтос“ .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос , всеки работен ден в периода от 14.04.2022г.– 28.04.2022 г., в сградата на Община Айтос,   ул. “Цар Освободител” № 3.

 

Лице за контакти:

Катя Иванова – старши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62